بنیاد گرایی کوچ می کند، ولی ایران و خاورمیانه پابرجا خواهد ماند

بنیادگرایی اسلامی که در ایران قدرت دولتی مطلق را در دست دارد، به مرحله‌ی نهایی نزدیک می‌شود. نه تنها ایران در حال گذار از این رژیم‌ است بلکه خود رژیم  اسلامی و این بنیادگرایی نیز در حال گذار از خویش و به شکست انجامیدن «محور مقاومت»، نه در برابر آمریکا و غرب، بلکه در برابر دموکراسی و حقوق بشر هستند…

#یونیکا

#الاهه_بقراط

#گذار_از_بنیادگرایی