بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها| تحریم‌های آمریکا علیه رژیم در ایران: آیا تحریم بعدی مربوط به گاز طبیعی است؟

برگردان فارسی تحلیلی به قلم برندا شافر در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با عنوان زیر:

U.S. Sanctions on Iran: Is Natural Gas Next?