بزرگداشت شهپر ارتش شاهنشاهی ، تیمسار «نادر جهانبانی»

فاجعه اعدام میهن دوستان به دست #رژیم_خمینی در روزهای آغازین نکبت دامنگیر ۵۷ باعث افرادی چون #قاسم_سلیمانی با ایدئولوژی تروریستی و بسط افراطی رشد کنند …