برگردان مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با نشریه بحرینی البلاد

در شرایطی تنشها در منطقه با حضور جمهوری اسلامی بالا گرفته و کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور رژیم ملاها دیگر احساس امنیت ندارند، به دنبال نظرات شاخص ترین اپوزیسیون ایران برای فردا براندازی هستند. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با مدیر مسئول نشریه «البلاد» در پنج سر فصل مختلف به پرسشهای این نشریه بحرینی پاسخ دادند .

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#فردای_براندازی

#مصاحبه

@Unikador