برکناری طائب: تغییر رویکرد یا کودتا علیه جریان نزدیک به مجبتی‌خامنه‌ای؟

خبر عزل حسین طائب زمانی کوتاه پس از آن مطرح شد که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند او به علت برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در ترکیه تحت تعقیب نهادهای امنیتی اسرائیل قرار دارد. آیا این برکناری تغییر رویکرد در دستگاه امنیتی جمهوری است یا کودتا علیه جریان نزدیک به مجبتی‌خامنه‌ای؟

منبع: کیهان لندن

#طائب

#سیاست

#ساس

@Unikador