بروز نشانه های سقوط اقتصادی فرقه تبهکار

در حالیکه #گرانی در ایران بیداد میکند و هر روزه بسیاری از ایرانیان را به زیر #خط_فقر میکشد ، دولت بنفش حسن #روحانی میگوید که بودجه کافی برای ارائه آنچه «بسته حمایتی» خوانده میشود را به اقشار بی بضاعت ایران ندارد . در همین حال خبر از افزایش بودجه ارگانهای بی خاصیتی چون حوزه ها ی علمیه و نیز تشکیل لشگر جدید در سوریه منتشر میشود ….