برای وطن؛ باید به‌پاخاست! مملکت ما ایران است و ما ایرانی هستیم

طی چهار دهه‌ی اخیر، تاریخ «مملکت ما»، انحطاطی هولناک را تجربه کرده که وطن ما را به لبه‌ی پرتگاه فنا کشانده است. در ایران انقلابی نکبت‌بار و وطن‌سوز روی داد که سلسله‌جنبانانش محصول هم‌بستری میهن‌ستیزانِ ارتجاع سیاه و وطن‌فروشان ارتجاع سرخ بودند. باید به‌پا خاست و آن را فرو ریخت…

**یادداشتی به قلم یوسف مصدقی منتشر شده در کیهان لندن

#ارتجاع_سرخ_و_سیاه

#براندازی

#یوسف مصدقی

#محمد‌علی فروغی

@Unikador