برای به ذلت کشیدن ملایان، کار در دستان کاردان است

هرقدر در ایالات متحده، وزارتخانهها و ارکان دولت برای اعمال فشار به رژیم ملایان منسجم عمل میکنند در ایران برای مقابله با این فشارها و خروج از بحران، آشفتگی و سردرگمی وجود دارد. مهمترین مسئله‌ نگران‌کننده برای رژیم آیت الله ها و حامیان آن پایان صبر مردم در مقابل این آشفتگیها و فشارهاست.

#یونیکا

#فشار_حداکثری

#براندازی