بازی با آتش به قیمت «یک ایران»

سردمداران #ملایان_غاصب بر طبل جنگ میکوبند و وزیر امور خارجه دروغگویشان در نیویورک خوش رقصی میکند . اما این ملایان بی وطن میخواهند #جنگ را بر #ایران تحمیل کنند زیرا که تعلقی به این کشور ندارند و حتی اگر این کشور ویران نیز شوند به مانند ملخ به جایی آباد تر مهاجرت میکنند …