«بازگشایی» برای مردم ایران تنها در برافتادن رژیم تبهکار و آزادی ایران است

#خامنه‌ای در نطق نوروزی خود گفته است که سال پیش رو سال بازگشایی و حل مشکلات خواهد بود. در برابر ملت #ایران، تنها یک بازگشایی قرار دارد و آن هنگامی است که این گروه آخوند بی لیاقت از اریکه قدرت پائین آیند و بارشان را ببندند و چمدانشان را به دست گیرند و به آن جایی بروند که فلک تیر انداخت.