ای پروردگار عالم ، ملت ایران مگر چه گناهی کرده اند!؟

امروز مردم ایران از پروردگار عالم می پرسند چه کرده ایم که ما را به این مصیبت دچار کرده ای؟

امّا او نیز می داند که این وضع دوام نخواهد آورد امروز همه شرایط برای #خیزش_مردمی در ایران برای فروپاشی این رژیم آماده شده است.

این دیگر به #همت_مردم ایران بستگی دارد که تشخیص دهند چه زمانی مناسب این خیزش است و به پا خیزند و این #رژیم_ستمگر را برای همیشه بر اندازند.