این سیل باید فرقه تبهکار را با خود ببرد

امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگر احساس می‌کند که به تنگنا و بن بست رسیده است و باید تصمیم خود را بگیرد، ملت به چشم خود دیده است که این فرقه و این حکومت و این ساختار اداری و نظامی قادر به حل مشکلات و تامین رفاه مردم نیست اگر بود در ۴۰ سال گذشته این کار را انجام می‌داد.

هنگام آن است که مردم تصمیم بگیرند و  راه خود را بیابند، راهی که حتما وجود دارد ولی باید تشخیص داده شود، باید مورد قبول قرار گیرد و همگان در آن مسیر پای گذارند و بی‌تردید ملت ایران بالاخره پیروز خواهد شد….