این سیلِ دمان پاسخ طبیعت است به غارتِ ایران

بار دیگر قهر طبیعت این موضوع را به رخ مردم #ایران کشید که #فرقه_تبهکار با میهن ۸۰ میلیون ایرانی چه کرده است . فرقه ای که متعلق به ایران نیست و ایران را مکان ابدی و همیشگی خود نمیداند . بلکه تنها به آن به دید گنجی نگاه میکند که باید چاپید و تاراج کرد . حال چه بلایی بر سر آن و ساکنانش خواهد آمد پشیزی برای غاصبان و غارتگراتنش اهمیت ندارد ….