این بار هم کار انگلیسی ها بود! | تحلیلی ارزشمند از روزنامه نگار ارشد، امیر طاهری

امیر طاهری ، روزنامه نگار وتحلیلگر سیاسی پیشکسوت در مقاله ای به واکاوی این مساله می پردازد که برجام هم دامی بود که انگلیسی ها برای ایران پهن کرده اند …

#یونیکا

#امیر_طاهری

#انگلیس