اینک، زمان سیاست است، نه تعبیرهای انتزاعی و نابه‌هنگام

سیاست یک رهیافت مجزا و مستقل نیست که بتوان رویکرد آن را بدون توجه به دیگر مجموعه ها موشکافی کرد. خمیرمایه‌ سیاست از اجزای گوناگون ثابت و متغیر تشکیل شده است، اما بخش‌های ثابت همیشه تحت تأثیر متغیرها قرار دارند ، و ایستارهای سیاست حاصل متغیرهای متعددی است تا انتقال فرایندهای عملیاتی از ذهن به عین فراهم گردد و مفاهیم، قابل اندازه‌گیری و سنجش شوند. اینک، بنابر حساسیت جنبش انقلابی و اهمیت امر براندازی، «متغیر فردی»، یعنی نمایان شدن چهره «رهبر» انقلاب ملی، بر متغیرهای درونی و برونی اولویت دارد.

نویسنده: امیر امیری، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی مقیم آلمان

#انقلاب_ملی

#ایران_معبد_ماست

#تحلیل_سیاسی

@Unikador