اینترنت ملی چینی؟!! توهم حکومت یا واقعیت تلخ

در حالی که رژیم با تبلیغات گسترده برای محدود کردن بیشتر مردم در فضای مجازی به قرارداد خائنانه با چینی ها تکیه می‌کنند، نظر کارشناسان در این ارتباط اما چیز دیگریست!!!

***براساس گزارش تحلیلی روشنک آسترکی در کیهان لندن

#اینترنت_ملی

#قرارداد۲۵ساله

#تحلیل_کارشناسی