ایستاده در کنار اسرائیل، متحد طبیعی ایران | نه به لکنت زبان و ایستادن در منطقه گرگ و میش

چنانکه پیش‌بینی می‌شد دمل‌های چرکین یهودی‌ستیزی پس از دفاع مشروع اسرائیل از کشور و مردم و سرزمین‌اش دوباره سر باز کرده است و بار دیگر، معیارهای مشترک میان سهامداران سرخ و سیاه انقلاب نکبت‌بار اسلامی در اسرائیلستیزی و آمریکا‌ستیزی را به نمایش گذاشته و سکوی پرشی برای نفرت پراکنی شده است.

در این میان باید جایگاه خود را بشناسیم و در جهت درست تاریخ بایستیم. مهم‌ترین عامل تعیین کننده در سیاست، اراده سیاسی است که در زمان حال مداخله می‌کند و به آینده چرخشی تازه می‌بخشد. سیاست با لکنت زبان و ایستادن در منطقه گرگ و میش به جایی نمی‌رسد و باید روشن و شفاف و بی باک سیاست ورزی را در قالبی کارساز و کارآمد فرموله کرد تا با خلق قلمرویی تازه، بتوان به نیازهای زمانه پاسخی شایسته داد، چنانکه گفتمان مسلط ملی از آن انتظار دارد.

درمان درد ایران تابع ملاحظات استراتژیک جهانی است و در این ملاحظات اسرائیل به عنوان دوست تاریخی و قدیمی ایران، یار و متحد آینده ماست. ملت‌ها در برابر آنچه که رد می‌کنند، تعیین می‌کنند که به چه چیزی باید تبدیل شوند.

تحلیل از امیر امیری، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

#ایران_معبد_ماست

#پیمان_کوروش

#اسرائیل

@Unikador