ایران و میوه ممنوعه آمریکایی – گواهی مرگ برای رژیم

هر ابزاری که ایدئولوژی افراطی بنیانگذار رژیم را زیر سوال ببرد، خطرناک و برای ملایان  تهدیدی مستقیم محسوب می شود. در حقیقت آنچه آمریکا نمایندگی می کند با آنچه که ملایان در ظاهر به مردم خود می فروشند در تضاد است. برقراری روابط عادی با ایالات متحده به معنی نوشتن گواهی مرگ برای رژیم ایران است…

#یونیکا

#رابطه_با_آمریکا

#امیر_طاهری