ایران و روسیه؛ سومین تحقیر تاریخی – تحلیلی از روزنامه نگار ارشد، امیر طاهری

ملایان بی وطن از آنجایی که تعلقی به این آب و خاک ندارند در پی نابودی و بخشش آن به اربابان خود هستند . دریای کاسپین آخرین آنها تا کنون بوده. استاد امیر طاهری در این خصوص مقاله ای ارائه داده اند که در این کلیپ عرضه میکنیم …

#یونیکا

#امیر_طاهری

#دریای_کاسپین