ایران و حکایت دوبازنده

#امیر_طاهری روزنامه نگار ، محقق و #تحلیل گر سیاسی ، مراحل ایجاد ، استقرار و تشکیل یک دولت را بررسی میکند . مراحلی که در رژیم آیت الله ها منجر به ایجاد یک #فرقه شد و نه یک دولت ….

#یونیکا