ایران و جنگی دیگر!!!!؟

تحلیلگران و رسانه ها اعتقاد دارند شرایط و آرایش های نظامی در منطقه نشاندهنده بروز #جنگی است که #رژیم_ایران با وجود هارت و پورتهای فراوان سرکرده های تروریست خود قدرت پاسخ شدید به حملات ایالات متحده را نخواهد داشت …

#تحلیل