ایران در آستانه یک تغییرِ بزرگ – اعتراضات در ده‌ها شهر ایران

اعتراضات در ایران به شکل فزاینده‌ای رو به گسترش است. موج اعتراض‌ها روز یکشنبه به تهران کشیده شد. در اصفهان معترضان با شعار‌های «فتنه ۵۷، باعث فقر ملت» و «رضا شاه روحت شاد» بیت‌ خامنه‌ای و مزدوران درون و برون مرزی‌اش را به لرزه در‌آوردند.

#ایران_متحد

#فتنه۵۷

#برای_ایران

@Unikador