ایران‌گرایی، تداوم حیات تاریخی و ضامن بقای یک ملت بزرگ | امیر امیری

«شاهین بلندپرواز ایران» به پرواز درآمده است. اگر با او نیستید بر او نباشید، حال خود دانید!

مردمان این مرز و بوم کهن در راه اعتلای ایرانزمین از پس رسالت‌هایی بس مخاطره‌آمیزتر از امروز برآمده‌اند و در دوره‌های طولانی پرچم‌دار سرفرازی‌های تاریخی بوده‌اند، و اکنون با تکیه بر نمودهای فرهنگ ملی در پی «خود خویشتن» هستند، بدون غیریت سازی، با از میان برداشتن مرزهای دشمنی و تجدید و تقویتِ دوستی‌ها.

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador