اولین مصاحبه مشترک شهبانو «فرح پهلوی »و شهدخت «نور پهلوی»

مجله «ووگ عربی » در مصاحبه ای به عنوان اولین #مصاحبه مشترک #شهبانو #فرح_پهلوی و شهدخت #نور_پهلوی از زوایای جدیدی به روابط خاندان پهلوی می نگرد…