اهواز شده آماده/فرمان بده شاهزاده

تصاویر همرسانی شده از اهواز روایتگر آماده سازی و نصب پرچم ملی ایران روی یک پل عابر در این شهر است که شعارِ «اهواز شده آماده/فرمان بده شاهزاده» را نیز همراه با خود دارد.

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

#من_وکالت_میدهم

@Unikador