انگلستان | آلمان | ایتالیا | استرالیا | گزارش ویژه از آیین نکوداشتِ نام و یادِ رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر

گزارش میدانی و جامع از مراسم نکوداشتِ نام و یادِ دو اَبَرمرد تاریخ ایران، رضا‌شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر در کشور‌های انگلستان، آلمان، ایتالیا و استرالیا.

#رضا_شاه_روحت_شاد

#شاهنشاه_روحت_شاد

#ایران_معبد_ماست

@Unikador