انقضای تاریخ بازی «تندرو» ، «میانه رو» ؛ ملایان به خودزنی رسیده اند

دیپلماتهای رژیم ملایان دوره افتاده اند تا راهی برای مذاکره پنهانی با ایالات متحده بیابند در همین حال تروریستهای سپاه هر روز با خرابکاری های منطقه بیشتر این شانس را از رژیم میگیرند ….

#یونیکا

#میانه_رو

#تندرو