انحرافِ اذهان از «برجام» به «سپاه»: دستور کار مشترک راب مالی و جمهوری اسلامی؟

پشت پرده‌ی انحرافِ اذهان عمومی از تمرکز بر موضوع خارج کردنِ سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی به جای موضوع اصلی، یعنی سازش و معاشقه‌ی خفت بارِ غربی‌ها با ملاها، چه چیزی نهفته است؟ چرا و با چه اهدافی، اصل این سازشِ خفت بار کم‌رنگ و مساله خارج کردن سپاه از لیست سیاه پر رنگ می‌شود؟

#سیاست

#برجام

#سپاه

@Unikador