امیر طاهری: «۳ گام برای پیروزی نهایی» در مقابله با یک رژیم استبدادی

در حالی که گفتمان براندازی به گفتمانی غالب در میان مخالفان رژیم تبدیل شده، اما همچنان این گفتمان به راهکاری مشترک و کاربردی برای رسیدن به پیروز نهایی که همانا برافتادن رژیم خمینیستی در ایران است نرسیده است. استاد امیر طاهری۳ گام اساسی برای رسیدن به این هدف را چنین مطرح می کند…

#امیر_طاهری

#یونیکا

#پیروزی_نهایی

#براندازی

@Unikador