امیر طاهری| یک پیام به خامنه ای: دموکراسی در آمریکا نمی افتد، این شما هستید که باید بترسید

هیچ دموکراسی با اعتراضات مردمی و شورش برافکنده نشده است. رژیم‌های خودکامه ضد‌مردمی بایستی از قیام‌های مردمی، شورش‌های خیابانی و اعتراضات بترسند -رژیم‌هایی که به‌رغم رجزخوانی‌های ابلهانه، از سایه خود نیز می‌هراسند…

** تحلیل به قلم استاد امیر طاهری با عنوان اصلی «آمریکا در آتش»: ترس در کدام سو خواهد بود؟ منتشر شده در ایندپندت فارسی

#تغییر_رژیم

#یونیکا

#امیر_طاهری

@Unikador