امیر طاهری و پیام رضا شاه برای او: ایرانی برگرد و قدرت خود را از نو بساز!

سخنرانی کامل امیر طاهری در مراسمِ بزرگداشت رضاشاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین

این مراسم با مدیریت دکتر نامدار بقائی یزدی در فروردین ۱۳۹۸ و در شهر لندن برگزار شد. در این مراسم کاووس پهلوان، پروین نامدار بقائی، هایده توکلی نیز سخنرانی کردند.

#امیر_طاهری
#رضاشاه_بزرگ
#رضا_شاه_روحت_شاد
@Unikador