نقدی بر کتاب “کار، کار انگلیسی هاست”  نوشته جک استراو- بد فهمی انگلیسی از ایران واقعی

امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد اخیرا نقدی بر کتاب “کار، کار انگلیسی هاست” از جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیانوشته اند .این کتاب از دیدگاه وی بیشتر یک بد فهمی بزرگ از ایران امروز است. همان بد فهمی که باعث شده تا بریتانیا و سایر قدرت های غربی سیاست درستی را در قبال ایران اتخاذ نکنند و به بحران ناشی از رفتار های غیر متعارف و غیر اخلاقی رژیم  اسلامی در عرصه بین المللی کمک کنند.

#امیر_طاهری

#تحلیل

#جک_استراو