امیر طاهری: قدر داشته‌هایمان را بدانیم! شهبانو گنجینه‌ای گران‌بها برای ایرانِ فردا است

«تصویر کنونی ایران، تصویر بدی است. اما ایران در طول تاریخ، سختی‌های بسیاری دیده و حتما به متن تاریخ باز خواهد گشت و تصویری جدید از ایران منتشر خواهد شد. شهبانو نقش مهمی در ساختن این تصویرِ جدید دارد.»

#امیر_طاهری

#شهبانو_فرح_پهلوی

#ایران

#تاریخ_معاصر

@Unikador