امیر طاهری: فرمانده ی بی قدرت در میدان 

دنیا اکنون در موضوع جنگ اوکراین به سه دسته تقسیم شده و آنچه در میان این سه گروه مشترک است این است که همگی از پذیرش این واقعیت که اگر چه طبق تعریف، این کشمکش و درگیری در گروه جنگ های جهانی نیست اما کل دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد، اجتناب میکنند.اکنون انرژی زیادی صرف چیزی می شود که می توان آن را یک سیاست  الکی  نامید. اکنون زمان آن رسیده است که همه به این موضوع پی ببرند که جنگ برای نابودی اوکراین یک نمایش دست چندم و فرعی نیست. درست است، این خون اوکراینی ها است که در میدان نبرد بر زمین ریخته می شود. اما تقریبا همه شهروندان کشورهای دیگر  نیز بهای تورم افسارگسیخته، کمبودهای گسترده و تهدید فزاینده ی امنیتی را می پردازند.

برگردان تحلیل امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی در شرق الاوسط با عنوان اصلی زیر:

 Ukraine War: Unified Command Needed

#امیر_طاهری

#اوکراین

#سیاست

@Unikador