امیر طاهری: سَنْدْرُمِ ما باید کاری انجام دهیم

حقیقت این است که ابرازِ حمایت غرب از آنچه آنها «رهبران منتخب دموکراتیک» می‌نامند به ندرت فراتر از مواضع دیپلماتیک پیش می‌رود. واقعیت مؤید این است که برگزاری یک یا چند انتخابات، به تنهایی یک جامعه را به جامعه‌ا‌ی دموکراتیک و آزاد تبدیل نمی‌کند. جهان پیش‌تر شاهد وجود چندین رهبر غیردموکراتیک بوده که از از مسیر‌هایی که دموکراتیک به نظر می‌رسند انتخاب شده‌اند.

تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط: 

The We’ve Got to Do Something Syndrome

 

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@unikador