امیر طاهری: ایران امروز؛ جدال دوباره «مشروعه» و «مشروطه»

آیا امروز در مرحله‌ای تازه از چرخش ادواری زندگی سیاسی ایران هستیم؟ آیا شکست اسلام‌گرایی در ایجاد یک جامعه درازمدت، آونگ را باز به سوی ملی‌گرایی رانده است؟  ایران امروز همان جایی است که ۱۱۳ سال پیش در آستانه مشروطیت قرار داشت با پرسش اصلی همان زمان: چگونه از یک نظام استبدادی به نام مشروعیت بدر آییم و یک جامعه درازمدت متکی بر مردم را بسازیم؟

#یونیکا

#مشروطیت

#امیر_طاهری

@Unikador