امیر طاهری: ایرانِ پسا‌نفت؛ ایرانی دیگر خواهد بود

برای بسیاری از ایرانیان رها شدن از بختک نفت که برای یک قرن بر زندگی سیاسی ما سایه افکنده بود، شاید چندان هم ناگوار نباشد. این تصور که اگر ایران نفت نمی‌داشت، می‌توانست مانند دیگر کشورهای بدون نفت با تکیه بر کار مردم خود پیش برود، ممکن است آرمان‌خواهانه به نظر برسد. اما نادیده گرفتن آن یک خطای سیاسی خواهد بود…

#ایران_پسانفت

#امیر_طاهری

#یونیکا