امیر طاهری: اروپا و انتخاباتی سرنوشت ساز

در حالیکه بحران تجاوز روسها به اوکراین سایه سنگینی بر موازنه های سیاسی در داخل کشورهای اروپایی انداخته، انتخابات سرنوشت ساز در فرانسه امروز یکشنبه برگزار می‌شود…

برگردان تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد بین المللی با عنوان اصلی زیر در شرق الاوسط:

France: A Leap into the Unknown?

 

#امیر_طاهری

#سیاست

#فرانسه

@Unikador