امیر طاهری: آیت ا… عریان و  بازی تاج و تخت در لبنان

خامنه‌ای و سینه چاکان ولایتش فراموش کرده اند که ایجاد یک امپراتوری، آنچنان هم کار آسانی نیست، بویژه هنگامی که امپراتور در زمین خود چیزی در دست نداشته و برهنه و علیل باشد

 **برگردان فارسی تحلیلی با عنوان” مصائب لبنان و انتخاب هارلکوئین” منتشر شده در شرق الاوسط:

Lebanese Zugzwang and Harlequin’s Choice