امیر امیری: ابلهانِ فرتوت و تند‌بادِ حوادث

ﺑﺮای رژیم از نفس افتاده اسلامی، ﮐﻪ ﻧﻪ هم پیمان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دارد و ﻧﻪ همراه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ، با منزوی شدن اربابش، ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻧﻮرش در برابر کشورهای غربی بسیار ﻣﺤﺪود و رجزخوانی‌اش در برابر کشورهای منطقه بسیار شکننده و سست خواهد شد و با چالش‌های بیشتری در راه اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و چانه زنی روبرو خواهد شد که مناسباتش را دچار دست انداز خواهد کرد که به شکل شکاف بیشتر در درون حاکمیت و نهادهای نظامی و ناتوانی در برابر خشم و اعتراضات مردم تجلی خواهد یافت.

#سیاست

#روسوفیل

#اوکراین

#امیر_امیری

@Unikador