امیرطاهری: روسیه می‌خواهد دریای کاسپین را دریای پوتین کند – آنچه باید درباره کنواسیون کاسپین بدانیم

رژیم ملایان بی وطن هرآنچه را که هزاران سال متعلق به ایران بوده و برای حفظ آن خون هزاران هزار ایرانی جاری شده را این روزها برای سفت کردن پایههای حکومت شیطانی خود به چوب حراج زده است. استاد امیر طاهری درباره  کنوانسیونی که منجر به فروش دریای کاسپین به روسها میشود توضیحات مبسوطی ارائه داده اند …

#یونیکا

#برای_کاسپین_بپاخیر

#امیر_طاهری

#CaspianNotForSale

#خاک_میخوریم_خاک_نمیدهیم

@Unikador