امیرطاهری: بازی با آتشِ قدرتها در لیبی

نخبگان اروپایی به گونه ای با تراژدی لیبی برخورد میکنند گویا این موضوع پنهان کردن یک داستان شرم آور خانوادگی است . انها میگویند چه کسی به لیبی اهمیت میدهد؟!!!!
استاد امیر طاهری به دلایل مختلف تحلیل میکند چرا اوضاع لیبی زنگ خطری برای خاورمیانه بزرگ است …

 برگردان فارسی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری با عنوان زیر:

Powers Play with Fire in Libya

 

With coronavirus lockdown gradually whittled down, last week we started working on a series of conferences on the greater Middle East region for one of the local universities. As we suggested topics we came to Libya where a forgotten war has been going on for almost a decade.

 

#امیر_طاهری

#یونیکا

#تحلیل_سیاسی

@Unikador