الفبای براندازی –  شایسته محوری و سرآمدان غایب – بخش سوم

سیاست کنونی به سبب غیبت سرآمدان دچار انسداد فکری و بحران کارآمدی شده است و در نبود یک فرهنگ بحث قوی، نه تنها هیچ اندیشه و دیدگاه سازنده ای ارائه نمی‌شود، بلکه چاره‌جویی هایی هم که به دور از هرگونه خلاقیت و ژرف نگری بیان می‌شوند، توانایی فراهم ساختن زیر بنای نظری قابل درکی برای نظم بخشیدن به سیاست را ندارند.

** برگرفته از سلسله یادداشت‌های امیر امیری بخش سوم

#براندازی

#زنگ_سیاست

#امیر_امیری

@Unikador