اقتصادِ خَرمَدار و ناترازی وحشتناک تجارتِ ایران با اژدهای سرخ | رسانه‌های جهان | شنبه ۳۱ تـیر ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador