اف ای تی اف – FATF – در کما؛ نزدیکی اروپائیان به تصمیمات دونالد ترامپ

بجز کشورهای منطقه و بسیاری از سیاستمداران آمریکایی حال به نظر میرسد اروپائیان متقاعد شده اند که باید با دونالد ترامپ قدم برداشت . این موضوع کاملا برای فرقه تبهکار جا افتاده که دیگر قادر به فریب دنیا نبست . ملایان میگویند که اف ای تی اف را نخواهند پذیرفت