افغان های غرق شده توسط رژیم ایران شکنجه شده اند

فرماندار استان هرات در غرب افغانستان فاش کرد بر اجساد مهاجرین افغان که در مرز ایران به دست آمده نشانه‌های شکنجه و ضرب و شتم دیده می‌شود.
وی افزوده:” از ۵۵ مهاجر افغان که به طور عمد در رودخانه غرق شده بودند و تاکنون اجساد ۱۸ تن آنان پیدا شده آثار ضرب و شتم شدید و شکنجه دیده می‌شود».
وی ادامه داد: «براساس گفته‌های نجات یافتگان و نشانه‌های روی اجساد، قربانیان ابتدا توسط کابل برق مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس با زور اسلحه مجبوربه پریدن به رودخانه شده اند».