اعتراض هم‌میهنان به غربی‌ها در وین ادامه دارد – مذاکره با ملاها را متوقف و در کنار مردم ایران بایستید

سه‌شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ گزارشی از ادامه کارزار اعتراضی مقابل محل چانه زنی رژیم اسلامی با غرب در اتریش.

امروز همه باید فقط به ایران بیاندیشیم…

اعتراضات سراسری

مذاکرات هسته‌ای

@Unikador