استمرارطلبان در خیال خام رسیدن فرمول نجات بخش از توکیو

تردید در ظرفیت‌های #ژاپن برای میانجیگری؛ #استمرارطلبان امیدوار، #حزباللهیها دلواپس.

سیاست فشار حداکثری ترامپ منجر به فشارهایی بر جمهوری اسلامی شده که بعد از آنچه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ خوانده می شود؛ سابقه نداشته است. تشدید فشار و تکرار پیشنهاد مذاکره، یک برنامه و استراتژی حساب شده علیه [جمهوری اسلامی] است.