استراتژی «از این ستون به اون فرج» علی خامنه ای

 ایران اکنون دچار رژیمی شده می‌کوشد یک «ملت-کشور» را بصورت محملی برای یک ایدئولوژی خام  در آورد. ملایان  درپی این رویا هستند که نخست خاورمیانه و سپس تمامی جهان را شبیه خود سازد.با ترامپ یا بی ترامپ، تا این جاه‌طلبی باقی است، رژیم خمینی در حال جنگ نه تنها با ایالات متحده، بلکه با تمامی جهان معاصرو حتی رژیم‌های به‌ظاهر دوست خود خواهد بود…

#امیر_طاهری

#یونیکا

#تحلیل_سیاسی