از پیمان عدم تعرض تا سفارت گیری

رژیم ولایت فقیه یک جنگ اعلام نشده را علیه همسایگان ایران در خلیج فارس پیش می برد و عراق اکنون در حال تبدیل شدن به پایگاهی برای پیشبرد این جنگ است. مردم عراق همچون مردم ایران هر روز اندکی بیشتر به جنگ ناخواسته ای کشیده می شوند که هیچ منافعی در آن ندارند و پیامدهای ویرانگرش به گونه مستقیم دامنگیر آنها خواهد شد.

#یونیکا

#پیمان_عدم_تعرض

#منصور_امان